امام صادق

یک لحظه حیا کن ز پیمبر ، منصور

یک لحظه حیا کن ز پیمبر ، منصور

از خشم خدا بترس دیگر منصور

شمشیر نکش به روی این مرد غریب

در قصر تو ایستاده حیدر منصور

سبک

واحد تند

من صادق آل عبایم …

زمینه

سینه می زنم برا امام شیعه ها …

زمینه

آقا فدای خاک تربت تو …

زمزمه

امام صادق يعني  …