ای جلوات حیدری حیدر کربلا تویی

ای جلوات حیدری حیدر کربلا تویی

مالک اشتر حسین مالک قلب ماتویی

ماه بنی هاشمی و شیر قریشی نسبی

گل پسر ام بنین هیبت مرتضی تویی

درد تویی دوا تویی عشق تویی صفا تویی

ذکر تویی دعا تویی – دلبر دلربا تویی

چشم خداست چشم تو خشم خداست خشم تو

گل به جمالت ای صنم معنی ربنا تویی

جمال تو جمال حق کمال تو کمال حق

خصال تو خصال حق عبد خدا نما تویی

به اهل عشق رهبری معرکه را قلندری

در صف رزم حیدری حامی خیمه ها تویی

ماه کجا و صورتت  نور کجا و سیرتت

ای به فدای غیرتت عموی بچه ها تویی

یار وفادار حسین ساقی و سردار حسین

حسین علمدار خدا تویی علمدار حسين