تخریب بقیع

یک روز می آیی و علم می سازی

یک روز می آیی و علم می سازی

در شهر نبی باب کرم می سازی

مانند گذشته بلکه بهتر از آن

در خاک بقیع هم حرم می سازی

وهابیان به خانه طاها چه می کنند

وهابیان به خانه طاها چه می کنند

با زاده های حضرت زهرا چه می کنند

گیرم خراب کرده حریم بقیع را

با قبرشان میان دل ما چه می کنند

ما بر صف دشمن ولی می تازیم

ما بر صف دشمن ولی می تازیم

جان را به ره آل علی می بازیم

کوری دو چشم شوم وهابیون

یک بار دگر بقیع را می سازیم

سلام ما به مزاری که قبله ی جان است

سلام ما به مزاری که قبله ی جان است

سلام ما به مدینه که کوی جانان است

سلام ما به حریم مطهر نبوی

به آن زمین مقدس که مهد قرآن است

باید برای یار حریمی درست کرد

باید برای یار حریمی درست کرد

گنبد برای مرد کریمی درست کرد

باید برای تربت خاکی مجتبی

از آه سینه سوز نسیمی درست کرد