حضرت خدیجه (س)

ای بانوی بزرگ حرم، اُمّ فاطمه

ای سردبیر دفتر غم، اُمّ فاطمه

نامت خدیجه، همسر محبوب مصطفی

کارت همیشه بذل و کرم، اُمّ فاطمه

تو اولین زنی که مسلمان شدیّ و بعد

دیدی به پای یار سِتم، اُمّ فاطمه

شمشیر مرتضی شد و دارایی شما

سرمایه نجات اُمَم، امّ فاطمه

ای در کتاب شعر نبی بهترین غزل

ای مادر قرار دلم، اُمّ فاطمه

در بین بانوان جهان یک تنه زدی

بر قلّه های عشق عَلم، اُمّ فاطمه

دارایی ات تمام فدای رسول شد

مادر بزرگ بی کفنم… اُمّ فاطمه

با خلعت بهشتی و با جامه ی نبی

بگذاشتی به عرش قدم، اُمّ فاطمه

دارم امید آنکه شفاعت کنی مرا

ای سایه ات به روی سرم، اُمّ فاطمه