حضرت رقیه (س)

بابا بیا برگو به دختر لشگرت کو؟

بابا بیا برگو به دختر لشگرت کو؟

قاسم،ابوفاضل،علی اکبرت کو؟

بابا چه ساده آمدی مهمانی من

عمامه ات،خودت،زره،انگشترت کو؟

آقا بیا و تذکره ام را حواله کن

آقا بیا و تذکره ام را حواله کن

پر از زلال معرفتم در پیاله کن

ما را قرین درد و غم و آه و ناله کن

امشب خرابمان زشرابی سه ساله کن