حضرت قاسم (ع)

قاسم ابن حسن ابن علی و فاطمه ای

قاسم ابن حسن ابن علی و فاطمه ای

چه تباری چه نژادی چه خوش آهنگی

شوق احلی عسلت بر همگان فهماند

تا چه اندازه برای پدرت دلتنگی