حضرت مسلم (ع)

فریاد دارد در سکوتش ، حرف ها دارد

فریاد دارد در سکوتش ، حرف ها دارد

سوی امامش نغمه ی یا لیتنا…. دارد

چاه علی کو تا بگوید غصه هایش را

از مردم این شهر در دل داغ ها دارد