حضرت معصومه (س)

قم مرکز شیعیان باایمان است

قم مرکز شیعیان باایمان است

مانند نگین به حلقه ایران است

این خاک کند فخر به هر جای جهان

زیرا که مزار خواهر سلطان است

خاك كوي توام اي بانوي يكتاي بهشت

خاك كوي توام اي بانوي يكتاي بهشت

تو كه معصومه اي وثاني زهراي بهشت

اي گل سرسبد باغ امام هفتم

خواهرحجت هشتم گل گلهاي بهشت

تو آمدی و شهر پر از آزین شد

تو آمدی و شهر پر از آزین شد

با لطف تو سفره هایمان رنگین شد

لبخند زدی کویر شد مثل بهشت

این بودکه شوره زارقم شیرین شد

ای دختر با فضیلت آل الله

ای دختر با فضیلت آل الله

برکوی تو هر غریب آورده پناه

ما نیز دل شکسته داریم امشب

یافاطمه اشفعی لنا عندالله