اقرا، به اسم ربّ تو آغاز مي كنم

اقرا، به اسم ربّ تو آغاز مي كنم
برگي به گفتگوی شما باز ميكنم
از كوه نور تا به حرا بین عاشقان
عرض ارادتی به تو ابراز مي كنم
گر شامل نگاه كريمانه ات شوم
یاهو زنان به اهل جهان ناز مي كنم
سيمرغ  قاف قرب شوم اي رسول مهر
هرگاه در هواي تو پرواز مي كنم
خواهم که خاک پای بلال شما شوم
این رتبه را به اذن تو احراز مي كنم
عالم تمام فانی و عشق تو باقی است
اینجا سخن براي تو ايجاز مي كنم
یا ایّها النّبی که به عالم سر آمدی
تو احمدی حبیب  خدایی محمدی