پيغامبر خدا رسول دو سرا

پيغامبر خدا رسول دو سرا
توصيف خوش خصال تو ما را بس
ما مفتخريم چون مسلمان تو ايم
شكرانه ي ماه و سال تو ما را بس
هرگاه گرفتار بلايي گرديم
يك خنده ي بي مثال تو ما را بس
ارزاني خوبان دو عالم جنّت
از هر دو جهان جمال تو ما را بس
هرگاه نماز عشق برپا گردد
ابروي پر از هلال تو ما را بس
تا اينكه برون شويم از ظلمت جهل
آن پرتو بي زوال تو ما را بس
خواهي كه هزار سال حيران باشيم
بنما نگهي كه خال تو ما را بس
هرچند كه بي تو مثل مردار شديم
في الحال همين خيال تو مارا بس
فردا كه بود حرف شفاعت آقا
بالله قسم بلال تو مارا بس